Patrimoine

Notre Dame des Neiges (Chapelle de l’Isard)

Si l’on ne sait pas grand-chose sur la chapelle de l’Isard c’est qu’il faut remonter bien loin sans doute pour en trouver l’origine. « Pan » le dieu grec et « Sylvain » le dieu romain y ont peut-être été honorés. Quoi de plus normal puisque l’un est le dieu des bergers et des troupeaux, l’autre le dieu des bois et des champs.

C’est en 1638 qu’elle devient le lieu d’un important pèlerinage qui aujourd’hui conserve un peu de sa ferveur. Chaque année 300 à 400 personnes lui apportent un peu de leur dévotion.

Mais un lieu de culte ou religieux n’est jamais sans mystère et notre dame des neiges à beaucoup fait parler d’elle, mythes ou réalités ?

Notre Dame des Neiges (Mare de Déu de les Neus) també coneguda com la capella de l’Isard.

No sabem gran cosa sobre la capella de l’Isard perquè el seu origen es remunta a fa molts i molts anys. Es creu que la capella va ser feta per honorar  « Pan », Déu grec i a « Silvan », Déu romà. El primer seria el Déu dels pastors i del bestiar i l’altre, el de la fusta i de l’agricultura.

El 1638 es va convertir en un indret important de pelegrinatge, que és l’essència que encara es conserva avui. Cada any de 300 a 400 persones  passen per la capella.

Però un lloc de culte i religió sempre amaga misteris i Notre Dame des Neiges (Mare de Déu de les Neus)  no n’és l’excepció, mites o realitat ?

La Chapelle de l’Izard

Une richesse hydraulique

L’année 1941 voit l’achèvement du barrage poids de l’étang d’Araing ainsi que son complexe de galeries, réservoirs et prises d’eau. Ces travaux furent une aubaine et donnèrent beaucoup de travail aux habitants de la vallée. Par des installations considérables (surtout à l’époque), l’eau récupérée depuis le bassin d’Urets vient se collecter à celle de l’étang d’Araing. Une formidable conduite forcée aérienne l’achemine 1040 m plus bas à la centrale d’Eylie en exerçant une pression de 104 kg/cm² sur les roues des turbines. L’usine est d’une grande souplesse d’utilisation et produit 50 millions de kW/h.

Riquesa hidràulica

L’any 1941 s’acabà la construcció de la pressa de l’estany d’Aranh (d’Araing) i el seu corresponent complex de canonades i dipòsits. Aquestes obres foren una oportunitat pels habitants de la vall perquè varen crear un gran nombre de llocs de treball. Són unes  instal·lacions impressionants, sobretot per aquella època, que recullen l’aigua provinent de la coma d’Urets fins l’estany d’Aranh. Un sistema de canonades a pressió encaminen l’aigua 1040m més avall, a la central d’Eylie, exercint una pressió de 104 Kg/cm2 sobre les aspes de les turbines. La central té un ús molt versàtil i produeix fins a 50 milions de Kw/h.

L’étang d’Araing – vue du pic de l’Har

La mine du Bentaillou

C’est en 1853 que le Biros devient une région minière. On y exploite du plomb et du zinc sous fome de galène et de blende. 500 personnes y travaillent dans le plein essor (1907). Le biros est alors prospère et surpeuplé. Il faut deux écoles pour contenir les 200 élèves de la commune de Sentein. Les femmes s’occupent des propriétés agricoles et la plupart des hommes travaillent à la mine. D’une compagnie Britannique, la mine passe en 1913 aux mains d’une société française. Mais en 1926 les cours des métaux et surtout du zinc s’effondrent. S’instaure alors une gigantesque grève. L’extraction cesse et la mine ferme. Par chance, à cette époque, le chantier du barrage d’Araing a besoin de main d’œuvre et beaucoup d’ouvriers y retrouvèrent du travail jusqu’en 1942. Année même où la mine est rouverte par l’Union Minière des Pyrénées. A nouveau les mineurs retrouvent leurs postes. 14 ans plus tard, c’est la fermeture définitive et la fin de l’activité minière dans le Biros. Deux tentatives de réouverture en 1963 et 1973 se soldent par des échecs…

La mina de Bentaillou

El 1853, la Vall de Birós esdevingué una regió minera. Els materials que s’hi extreien eren el plom i el zinc sota les formes de galena i de blenda. En els moments de més esplendor (1907) hi treballaven fins a 500 persones. El Birós esdevingué llavors una comarca pròspera i molt poblada. Li calien dues escoles per acollir els 200 infants del municipi de Santenh. Les dones s’ocupaven de les terres i la majoria d’homes treballaven a la mina. El 1913, la mina passà de ser propietat d’una companyia britànica a una societat francesa. Uns anys més tard, el 1926, el mercat dels metalls i sobretot el del zinc,s’esfondrà i en resposta, els treballadors organitzaren una gran vaga. L’extracció s’aturà i la mina tancà. Per sort, just en aquella època, la construcció de la pressa de l’estany d’Aranh necessità mà d’obra i molts obrers hi retrobaren una nova feina fins al 1942. Aquell mateix any la mina fou reoberta per la Unió Minera dels Pirineus. De nou, els miners tornaren als seus llocs de feina. Fou 14 anys més tard quan hi hagué el tancament definitiu i la fi de l’activitat minera a la Vall de Birós. Dues temptatives de reobertura, el 1963 i el 1973 acabaren en això, en intents…

Le Bentaillou

La mangeuse d’hommes

Le sommet de la Mail de Bulard culmine à 2754 m et ouvre vers l’Est l’une des faces les plus impressionnantes de toute la région. Un exceptionnel filon de plomb et de zinc argentifère situé entre 2400 et 2550 m d’altitude a poussé les hommes du début du siècle à venir exploiter ce versant. Après avoir construit deux cantines, dortoirs et forges au pied d’un promontoire rocheux, un chemin très aérien fut taillé sur 600 m environ dans la falaise afin d’y creuser les galeries. Un fil de fer faisait office de main courante et, plus de 150 mineurs étaient chaque année, à la belle saison devenus les familiers de la « mangeuse d’hommes ». L’extraction se faisait sur six niveaux et le minerai, d’abord évacué par système « Decauville » (rails et wagonnets) finissait d’être acheminé par câbles et bennes jusqu’au Bocard d’Eylie. Entre 1901 et 1919 plus de 80 000 tonnes de tout venant furent arrachées à la montagne. Le travail de la mine de Bulard, célèbre dans toutes les Pyrénées était le mieux rémunéré mais aussi le plus dangereux. L’ingratitude du métier de mineur ne suffisait pas, il fallait ajouter l’ingratitude de la montagne.

La devoradora d’homes.

El cim del Mall de Bolard (Mail de Bulard) arriba als 2754m  d’altitud i obre cap a  l’est una de les vistes més impressionants de tota la regió. Una riquesa excepcional de zinc argentífer entre els 2400 i 2550m d’altitud va impulsar als homes de principi del segle XX a explotar aquest vessant.  Després de la construcció de dos menjadors, dormitoris i  ferreries al peu de l’explotació, es construí un camí aeri en un penya-segat de 600m  per cavar galeries per l’extracció. L’únic element de seguretat era un filferro com a barana. A la mina hi treballaven més de 150 menors d’edat. Les conseqüències d’aquestes condicions de treball donaran a la mina el sobrenom de la devoradora d’homes (La mangeuse d’hommes). L’extracció es feia en sis nivells i el mineral, que havia estat extret mitjançant el sistema “Decauville” (consistent en vagonetes sobre rails), era transportat mitjançant cables i contenidors fins al Bocard d’Eylie. Entre 1901 i 1919 s’arrencaren més de 80000 tones de mineral brut de la muntanya. Les feines a la mina de Bolard, coneguda a tots els Pirineus, eren de les més ben pagades però també de les més perilloses. I és que, no només es tractava de les dures condicions de treball en una mina, sinó també de la ingratitud i duresa de l’extracció a l’alta muntanya.

Les ruines des baraques des mines du Bulard/Ruïnes de les barraques de les mines del Bolard

Le porteur Decauville de la vallée de l’Orle

Bien qu’étant en Espagne, le minerai des mines du Fourcail était extrait par des français et acheminé vers le village de l’Orle. L’inventeur du chemin de fer à petite dimension « Paul Decauville » eut bien du mal à trouver une solution pour franchir la montagne Biroussane. Les habitants de la vallée, très peuplée à l’époque, tenant à conserver leurs terres, lui mirent plus de bâtons dans les roues que le relief. Mais l’industriel en avait vu d’autre et il trouva en altitude la possibilité d’un tracé rectiligne qui lui permit d’installer sa ligne de chemin de fer. Les problèmes de terrain furent résolus en perçant huit tunnels dont six existent encore aujourd’hui. L’originalité du système Decauville était d’être démontable. Ainsi, dans les zones avalancheuses, on démontait, avant chaque hiver, les morceaux de la ligne les plus exposés afin de les mettre à l’abri dans des galeries percées à cet effet. Chaque printemps, on réinstallait la ligne et le minerai pouvait être acheminé par wagonnets que tiraient des mulets.

Paul Decauville : industriel français (1846-1922) créateur du matériel de chemin de fer à voie étroite (0,40 et 0,60 m). 

El transport “Decauville” de la vall de l’Orle

Malgrat la mina dets Horcalh (Fourcail) es trobava a la Vall d’Aran, a Catalunya, el mineral era extret pel francesos i transportat fins el poble d’Orle, Per Paul Decauville, el creador del petit ferrocarril, no va ser fàcil trobar una solució per travessar les muntanyes del Birós. Els habitants de la vall, nombrosos en aquella època, no volien renunciar a les seves propietats i no li facilitaren la tasca. Però l’expert industrial va trobar la manera de traçar un camí planer, en alçada, per instal·lar-hi els rails. Els problemes del terreny foren resolts amb la construcció de túnels, sis dels quals encara es poden visitar ara.  L’originalitat del sistema “Decauville”permetia desmuntar la línia. Les zones amb alt risc d’allaus es desmuntaven quan començaven les primeres nevades per tal de protegir la infraestructura. I a la primavera, es reinicialitzava la línea i el mineral podia ésser transportat, altre cop, per vagonetes tirades per mules.

Paul Decauville: industrial francès (1846-1922)  Inventor del material del ferrocarril de via estreta. (0,40 i 0,60m)

L’un des tunnels de la voie Decauville/Un dels túnels de la via Decauville.

Publicités